Klauzula RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: "RODO"), a także nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO FOTO Cyryl Przybyszewski z siedzibą w Szczecinie ul. Kluka 31, 71-499 Szczecin, wpisana do CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) NIP8510208620, www.mikroskop.com.pl

Przetwarzamy Państwa dane w związku z realizacją zawartej umowy, intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania zawartej umowy. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na określone rodzaje przetwarzania danych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć ją ze skutkiem w przyszłości. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną ich przetwarzania danych osobowych jest:

  1. zgoda - tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  2. wymogi kontraktowe - tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  3. wymogi ustawowe - tj. konieczność wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  4. uzasadnione interesy administratora - tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług - (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, zwłaszcza obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Od 25 maja 2018 r. przysługują Państwu nowe prawa takie, jak: prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Nowe prawo umożliwia także Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasza firma dąży do zapewnienia jak najlepszej ochrony Państwa danych poprzez wdrożenie odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych, a także, aby zabezpieczyć dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Państwa dane bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Prosimy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem możemy przekazywać Państwa dane, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu zawarcia umowy kredytowej, windykacji należności. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się z naszą firmą skontaktować listownie pod ww. adres albo poprzez adres e-mail:

Dziękujemy
Cyryl Przybyszewski